Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Wij waarderen uw interesse in ons assortiment en uw bezoek aan onze website. Gebruik van de site van DJ Dan linedance is  onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door DJ Dan linedance met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.DJ Dan linedance verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door DJ Dan linedance worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van producten of diensten. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van DJ Dan linedance zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel DJ Dan linedance uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. DJ Dan linedance geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij DJ Dan linedance en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DJ Dan linedance.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de DJ Dan linedance uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel DJ Dan linedance zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De DJ Dan linedance aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. DJ Dan linedance verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachten
DJ Dan linedance stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan de DJ Dan linedance proberen een passende oplossing te vinden. Gebruik hiervoor dannyhansen53@gmail.com.

Copyright © 2022
Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer
       Ontworpen door: CBO.

Ondersteund door: WordPress. Hosting door: Flexwebhosting.
Naar boven